1. Főoldal
 2. >
 3. Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Számunkra az Ön bizalmának megőrzése a legfontosabb személyes adatainak kezelése során.
Ön választhat
A Citi ügyfeleként* Ön tudatosan dönthet az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban. Amikor ezt megfontolja, kérjük azt a megoldást válassza, ami lehetővé teszi számunkra az Ön által elvárt és megszokott minőségi szolgáltatások nyújtását. Olyanokat, amelyek leginkább elősegítik az Ön pénzügyi igényeinek és céljainak megvalósítását.
Ön választhat
A Citi ügyfeleként Ön tudatosan dönthet az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban. Amikor ezt megfontolja, kérjük azt a megoldást válassza, ami lehetővé teszi számunkra az Ön által elvárt és megszokott minőségi szolgáltatások nyújtását. Olyanokat, amelyek leginkább elősegítik az Ön pénzügyi igényeinek és céljainak megvalósítását.
A személyes adatok biztonsága
Személyes adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra. Ezeket az információkat olyan fizikai és elektronikus eszközökkel, belső szabályzatok segítségével védjük, amelyek követelményei megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Munkatársainkat folyamatosan képezzük a személyes adatok megfelelő kezelésére. Amikor az Önnek nyújtott szolgáltatások érdekében harmadik személyeket veszünk igénybe, megköveteljük tőlük, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljék és gondoskodjanak azok védelméről.
Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire, a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) (a jelen tájékoztatóban a továbbiakban: Bank) az alábbiak szerint tájékoztatja Önt személyes adatai kezelésének feltételeiről.
 • A személyes adat kezelésének jogalapja kizárólag a vonatkozó törvény (illetve annak felhatalmazása alapján kiadott helyi önkormányzati rendelet) kötelező előírása vagy az ügyfél hozzájárulása lehet. Ez utóbbi esetben az Ügyfél Bank részére adott, adatkezeléssel, -tárolással és -feldolgozással kapcsolatos valamennyi hozzájárulása az erre vonatkozó akarat elhatározásának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel - az adott szolgáltatás igénylésével vagy a szerződés aláírásával - félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 • A Bank az Ügyfél által az adott szolgáltatás igénylésekor, a szerződés hatálya alatt írásban, szóban vagy bármely más módon szolgáltatott, illetve egyéb úton a Bank birtokába került valamennyi személyes adatát, az adatvédelmi jogszabályokkal összehangban kezeli, tárolja és feldolgozza, a vonatkozó elévülési vagy egyéb kötelező jogszabályi előírás által meghatározott időtartamon belül, a szerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében, kockázatelemzési és -mérséklési célból, illetve annak érdekében, hogy a Bank az Ügyfelet az általa nyújtott szolgáltatásokról közvetlenül tájékoztassa (kivéve, ha az Ügyfél ez utóbbi ellen kifejezetten tiltakozott).
 • A Bank az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat. A Bank az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Ezen túlmenően a Bank a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
 • A Bank az Ügyfél szerződéssel kapcsolatosan létrejött/kezelt adatait az adatvédelmi jogszabályok betartásával feldolgozza, munkafolyamatai során a Citigroup egységein belül kezeli (statisztika készítése, bankkártya nyomtatása, számlakivonat nyomtatása), valamint feldolgozás és kezelés céljából akár belföldre, akár külföldre más, a Citibank/Citigroup csoporthoz tartozó egységbe továbbítja, illetve a szolgáltatások értékesítésének, valamint az ezzel kapcsolatos elszámolás céljából a bank ügynökei részére átadja.
 • A Bank az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben a rá vonatkozó adatokat postai csekk nyomtatása, bankkártya, bankszámlakivonat nyomtatása, a Bank megbízásából a Bank termékeivel kapcsolatban végzett fogyasztói kutatás, a Bank esedékes követeléseinek az érvényesítése és az elozoekhez tartozó adatkezelés, feldolgozás céljából harmadik személyek részére kiadja.
 • Ha az Ügyfél az Amerikai Egyesült Államokban (a továbbiakban: USA) adófizetésre kötelezett, az USA adótörvényei szerinti jelentést a Banknál vezetett számláiról az USA illetékes hatóságai számára megteszi.
 • A Bank a központi hitelinformációs rendszernek (a továbbiakban: KHR) a jogszabályokban meghatározott adatot szolgáltathat, illetve a központi hitelinformációs rendszer ilyen adatot tarthat nyilván és kezelhet. A KHR-rel kapcsolatos külön adatkezelési tájékoztatónkat ide kattintva érheti el.
 • A Bank egyes, különösen hitel-típusú szolgáltatások igénylésének, meghosszabbításának elbírásakor automatizált egyedi döntést alkalmazhat, amelynek keretében a Bank kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással értékeli az Ügyfél személyes adatait. A Bank az automatizált egyedi döntéssel kapcsolatban lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett Ügyfél az álláspontját kifejtse, továbbá kérelemre tájékoztatást ad az alkalmazott matematikai módszerről és annak lényegéről.
 • A Bank bármely, a Bank részére átadott személyes adatot az alábbi országok Citibank egységeinek bármelyikében a magyar adatvédelmi törvényekkel összhangban feldolgozhatja: Németország, Szingapúr, Lengyelország, Görögország, Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, India, Egyesült Arab Emirátusok, Fülöp-szigetek, azzal, hogy az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekintetni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
 • Az Ügyfél személyes adataival kapcsolatos jogait, melyeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határoz meg, a Bank külföldi adatkezelés esetén is biztosítja.
 • A Bank a jogszabályok alapján jogosult és köteles a banktitok sérelmét nem jelentő egyes adatszolgáltatásoknak és hatósági megkereséseknek eleget tenni.
 • A Bank az Ügyfél nevét és lakcímét kiadja olyan harmadik személynek, aki írásban nyilatkozik arról, hogy az Ügyfél számlájára által befizetett vagy átutalt összeg tartozatlan fizetés volt, és az Ügyfél a Bank ezzel kapcsolatos előzetes megkeresését követő 15 napon belül a visszafizetésről vagy a harmadik személlyel történő kapcsolatfelvételről maga nem intézkedik.
 • A Bank a Kamat- és Díjfeltételek mellékletében feltünteti a kiszervezett tevékenységek körét, és a kiszervezett tevékenység végzőjét. A Bank ezen kívül az interneten elhelyett oldalán tájékoztatást ad azon harmadik személyekről, akik (amelyek) a Bank érdekében kifejtett egyéb (kiszervezésnek nem minősülő) tevékenységük keretében az Ügyfelek adatait kezelhetik, tárolhatják vagy feldolgozhatják.
 • Az Ügyfél köteles a szerződésből fennálló tartozás teljes megfizetéséig a Bank számára a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. A Bank az Ügyfél által szolgáltatott adatok valódiságát a jogszabályok betartásával ellenőrzi.
 • A Bank a szerződés megkötése és a személyi igazolvány jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenőrzi az Ügyfél által megadott személyes adatokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét.
 • A Citikártya, hitelkártya letiltásnak a nemzetközi kártyatársaság hálózatában történő hatálybaléptetéséhez szükséges ügyféladatokat a Bank közli az adott nemzetközi kártyatársasággal és az elfogadói hálózattal.
 • A CitiPhone Banking Szolgáltatás során folytatott telefonbeszélgetéseket a Bank jogosult rögzíteni, és azokat az adott beszélgetéssel érintett vitás eset kapcsán bizonyítékként szabadon felhasználhatja.
 • A Bank a saját ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben és a bankjegykiadó autómatákban helyezhet el, amelyekkel az Ügyfélről videofilm-felvételeket rögzíthet, és a rögzített videofilm-felvételeket bármely vitás eset eldöntése kapcsán bizonyítékként felhasználhatja.
 • Ha a szolgáltatás igénylését követően szerződéskötésre nem kerül sor, az Ügyfél a személyes adatait tartalmazó bármely dokumentációt a szerződéskötés meghiúsulásától számított nyolc napon belül visszakövetelheti, mely kérése alapján a Bank az ilyen dokumentációt visszaszolgáltatja. A személyes adatokat tartalmazó dokumentáció visszakövetelésére nyitva álló határidő eltelte után a Bank az ilyen adatokat tartalmazó dokumentációt megsemmisíti, kivéve, ha azokat közvetlen üzletszerzési céllal, a vonatkozó jogszabályokban foglalt adatvédelmi előírásoknak maradéktalanul megfelelően tárolja, kezeli és feldolgozza.
 • A Bank, az Ügyfél hozzájárulásától függően, időről-időre hirdetési célokból közvetlen levél (direct mail), telefon, SMS vagy e-mail üzenet útján tájékoztatja az Ügyfelet termékeiről, szolgáltatásairól, különleges ajánlatairól. Az Ügyfél személyesen bármely bankfiókban vagy hitelközpontban, írásban, a CitiPhone Banking ügyfélszolgálat útján, illetve e-mail üzenetben jelezheti, ha ilyen közvetlen értesítés útján nem kíván tájékoztatást kapni. Az Ügyfél ilyen lemondását bármikor, indokolás és feltétel nélkül, ingyenesen megteheti. A szerződés és a jogszabályok által megkívánt tartalmú tájékoztatást azonban a Bank ilyen kérés esetén is köteles elküldeni az Ügyfél számára.
 • Az Ügyfél kérelmére a Bank 30 napon belül tájékoztatást ad az által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről), és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Bankhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Bank fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatás megadásával kapcsolatban költségtérítést állapítson meg.
 • Az érintett Ügyfél kérelmezheti a róla vagy vele kapcsolatban nyilvántartott személyes adatok helyesbítését. Az Ügyfél továbbá kérheti tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Bank vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; (ii) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; (iii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az Ügyfél továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulat, illetve bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz.
Citi Online adatvédelmi és süti (cookie) szabályzat
Jelen Online adatvédelmi és cookie szabályzat bemutatja, milyen módon gyűjtjük össze, használjuk fel és osztjuk meg azokat az információkat, amelyeket akkor ad meg nekünk, amikor felkeresi ezt a honlapot, e-mail üzeneteket kap tőlünk vagy más, külső weboldalakon elhelyezett hirdetéseinkre reagál.
Cégünk Online adatvédelmi és süti szabályzata nem vonatkozik az alábbiakra:
 • Citi oldalakat is tartalmazó közösségi médiaplatformokon gyűjtött és felhasznált információk
 • Cégünk által hirdetési célra használt, vagy honlapunkról átkattintással elérhető weboldalakon megadott információk
Kérjük, olvassa el ezen oldalak adatvédelmi szabályzatait is.
1. Milyen típusú információkat gyűjtünk?
Kétféle online információt gyűjtünk: nem személyes és személyes információkat.
Nem személyes információk
Amikor felkeresi honlapunkat, rögzítjük annak az eszköznek az IP címét, amellyel az Internetre csatlakozik. Emellett olyan információkat is gyűjtünk, mint például hogy melyik böngészőt – és annak melyik változatát – használja, milyen operációs rendszer működik a gépén, ki az Internet szolgáltatója és melyik oldalról érkezett honlapunkra. Ha mobil eszköz segítségével látogat el a honlapra, mobilszolgáltatójára és magára a mobil eszközre vonatkozó információkat is rögzíthetünk. Ezen információk lehetővé teszik számunkra, hogy észleljük, amikor az Ön által használt eszköz belép a honlapunkra, így az Ön eszközére szabott online élményt kínálhatunk.
Előfordulhat, hogy mindezek során úgynevezett sütiket (cookie-kat) használunk. Bizonyos esetekben a szolgáltatást nem áll módunkban süti telepítése nélkül nyújtani.
Személyes információk
Az előző pontban leírt információk mellett rögzíthetjük az Ön által megadott információkat is, úgymint az Ön neve, lakcíme, kártyaszáma, biztonsági kódja, irányítószáma, e-pin kódja, biztonsági ellenőrző kérdése, telefonszáma és e-mail címe. A szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy más személyes információkat is a rendelkezésünkre bocsát az Ön által kívánt vagy az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben. Így például információkat gyűjtünk amikor Ön:
 • Online intézi bankügyeit
 • Valamilyen új programra jelentkezik, vagy új számlát igényel
 • Részt vesz egy felmérésben
Ha mobil eszközzel (például egy mobil alkalmazáson keresztül) keresi fel az oldalt, előfordulhat, hogy megkérdezzük a tartózkodási helyét annak érdekében, hogy szolgáltatásainkról (például fiókjaink elérhetőségéről) tájékoztathassuk.
Ha igénybe veszi a Citi szolgáltatásait, mint például az online számlafizetés, információkat gyűjtünk a végrehajtott tranzakciókról és arról, hogy miként lép kapcsolatba az olyan külső felekkel, akik részére befizetést teljesít, mint a közüzemi cégek vagy a telefontársaság. Ezen információk összegyűjtése teszi lehetővé számunkra e szolgáltatások biztosítását. Az információgyűjtés és felhasználás módjáról további tájékoztatást kaphat a számlájára vagy az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó üzleti feltételekből (valamint a kapcsolódó adatvédelmi szabályzatból, amennyiben van ilyen), továbbá a jelen weboldal felhasználási feltételeiből. Jelen Online adatvédelmi és süti szabályzat nem módosítja és nem helyezi hatályon kívül az Ön által korábban, szolgáltatásaink igénybevétele révén már elfogadott feltételeket. Kérjük, olvassa el jelen szabályzatot és az egyéb feltételeket annak érdekében, hogy teljesen tisztában legyen adatai összegyűjtésének és felhasználásának módjával.
Amennyiben rendelkezünk Öntől kapott személyes, vagy más forrásokból nyilvánosan hozzáférhető információkkal, előfordulhat, hogy azokat a Citi által online összegyűjtött információkkal együttesen használjuk fel. Ha azt kérte, hogy küldjünk Önnek marketingcélú anyagokat, ezeket az információkat felhasználhatjuk arra, hogy online és offline szolgáltatásainkat és marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk.
Az Ön által online megadott személyes információkat az Ön számláját vezető vagy az új termékre/szolgáltatásra vonatkozó igénylését feldolgozó Citi vállalat tárolja. A számlájával vagy igénylésével kapcsolatos információk megtekintéséhez és/vagy módosításához kérjük, lépjen be online számlakezelő felületünkre vagy hívja fel telefonos ügyfélszolgálatunkat.
Sütik
Amikor weboldalunkat böngészi vagy e-mail üzenetet kap tőlünk, a Citi és partnervállalatai úgynevezett sütik segítségével gyűjtenek információkat vagy rögzítik az Ön online preferenciáit.
A süti egy kis mennyiségű információt tartalmazó elektronikus böngészőfájl, amely akkor tárolódik el az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, amikor felkeres egy weboldalt. A következő látogatáskor azután az eszköz visszaküldi a sütit a weboldalnak, amelyről származik, vagy egy másik olyan honlapnak, amely felismeri az adott sütit. A sütik azért hasznosak, mert segítségükkel a weboldal felismeri a felhasználó eszközét. Ha további tájékoztatást szeretne a sütik működéséről, beleértve azt is, hogy miként ellenőrizheti, milyen sütik kerültek a gépére valamint hogy hogyan kezelheti és törölheti őket, kérjük, látogasson el A választás lehetősége online oldalra.
A sütik széles körben használatosak és a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja őket. A sütik számos különféle feladatot látnak el, így például segítik az oldalak közötti hatékony navigálást, megjegyzik az Ön preferenciáit és általában véve javítják a felhasználói élményt. Emellett segíthetnek abban is, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon az Interneten, amelyek inkább számot tarthatnak az érdeklődésére. Amennyiben szeretné, lehetősége van a sütik törlésére is. Fontos megemlíteni, hogy az általunk használt sütik többsége nem rögzít az Ön személyazonosságának megállapítására alkalmas információt. Az általuk gyűjtött információk segítenek minket abban, hogy teljesebb online élményt nyújthassunk az Ön számára. Ezen információk közé tartozhatnak többek között az alábbiak:
 • Mikor kereste fel honlapunkat, és mennyi időt töltött ott
 • Milyen oldalakat keresett fel a honlapon belül
 • Azon weboldalak URL címe, amelyekről honlapunkra érkezett vagy ahová tőlünk távozott – így jobban megismerhetjük Önt mint ügyfelet és/vagy észlelhetjük, ha egy partneroldal irányította Önt hozzánk
 • Analitikus adatok, amelyek révén megállapíthatjuk honlapunk látogatóinak számát, és nyomon követhetjük, hogy merre mozognak a látogatók a honlapon belül
2. Hogyan használjuk fel az összegyűjtött információkat?
Az Önről gyűjtött illetve Ön által megadott információk felhasználása révén a Citi eredményesebben tudja üzleti tevékenységét folytatni, és magasabb szintű, személyre szabott online élményt nyújthat az Ön számára mind saját honlapunkon, mind pedig más, külső weboldalakon.
Az összegyűjtött információk segítségével:
 • Ellenőrizhetjük a személyazonosságát, amikor a honlap szolgáltatásait igénybe veszi
 • Kommunikálhatunk Önnel (akár e-mailben, akár SMS-ben, ha ezeket az elérhetőségeit megadta)
 • Kivizsgálhatjuk a honlap használatával kapcsolatos reklamációkat
 • Tájékoztathatjuk Önt más Citi szolgáltatásokról vagy termékekről (ha azt választotta, hogy igényt tart ilyen információkra)
 • Szolgáltatásokat nyújthatunk a honlappal összefüggésben, így például feldolgozhatjuk a kért tranzakciókat
Az összegyűjtött információkat emellett felhasználhatjuk:
 • üzleti tevékenységünk adminisztrálásához és irányításához, ideértve többek között a jogi, szabályozási és compliance előírásoknak valamint működési szabályoknak való megfelelést (mint például a pénzmosás elleni, kötelező adatszolgáltatási és nyilvántartási előírások)
 • az egyes számlák használatának nyomon követéséhez és elemzéséhez a visszaélések, csalások, terrorizmus és bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása és bejelentése érdekében
 • vezetői információk összeállításához statisztikai és trendelemzési céllal
Személyes adatait a fenti célok teljesülése érdekében a Citigroup Inc. cégcsoport más tagvállalataival valamint azok szolgáltatóival és megbízottaival is megoszthatjuk. Mindezt megfelelő titoktartás mellett, és kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályok által engedélyezett mértékben tesszük. Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül személyes adatait nem adjuk bérbe, nem értékesítjük és semmilyen módon nem adjuk át harmadik személyeknek azok marketing céljaira.
3. Hogyan használjuk fel a más weboldalakon elhelyezett hirdetéseinkből származó információkat?
Együttműködő partnereink külső weboldalakon helyeznek el hirdetéseket és nyomon követik azokat. A nem a Citi által üzemeltetett honlapok adatvédelmi elvei eltérőek lehetnek. Kérjük, olvassa el ezen oldalak adatvédelmi szabályzatait.
A hirdetők többségéhez hasonlóan mi is ott helyezzük el hirdetéseinket, ahol várakozásaink szerint azok a legrelevánsabbak lehetnek ügyfeleink számára. Hirdetéseink elhelyezésénél felhasználjuk saját, házon belül kidolgozott Marketing szegmens profiljainkat, amelyekben meglévő és potenciális ügyfeleinkre vonatkozó online és offline információk egyaránt megtalálhatók. Emellett előfordulhat, hogy online kiadók és hálózati reklámcégek által rendelkezésünkre bocsátott Marketing szegmens profilokat is felhasználunk.
A Marketing szegmens profilok egyének illetve egyedi felhasználók csoportjai, akiket különféle információk – viselkedés, demográfia, hozzáállás és/vagy földrajzi eltérések – alapján kategorizálunk. Marketing szegmens profilok létrehozásához a vállalatok technológiai megoldásokat (pl. IP címeket) használnak arra, hogy – megfelelő idő alatt – összesített, nem személyes információ halmazokat állítsanak össze a fogyasztók internetezési szokásairól. Figyelembe veszik, hogy a felhasználók hol láttak egyes tartalmakat és hirdetéseket és/vagy hol kattintottak azokra, majd ezen információk segítségével fogalmaznak meg következtetéseket és előrejelzéseket a felhasználók tulajdonságaira, érdeklődési körére és preferenciáira vonatkozóan. Ez az információ nem teszi lehetővé az Ön személyazonosságának megállapítását, és nem szolgáltat adatot egy-egy konkrét online tevékenységekről vagy viselkedésről sem. Az ilyen szolgáltatásokat nyújtó hálózati reklámcégek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, és nem tartoznak cégünk Online adatvédelmi és süti szabályzatának hatálya alá.
Együttműködő partnereink olyan szolgáltatók és/vagy megbízottak, akik a Citi megbízásából végeznek üzleti tevékenységet. Az általuk nyújtott szolgáltatások körébe tartozik többek között a kommunikáció (pl. e-mail), a marketing, az adatkezelés, az ügyfélszerzés és ügyfélszolgálat valamint a hirdetéskezelés. Ha más szolgáltatók vagy megbízottak szolgáltatásait vesszük igénybe, előírjuk számukra a kapott információk bizalmas kezelését és a hatályos jogszabályok (így az adatvédelmi jogszabályok) betartását.
4. Van rá mód, hogy ellenőrzése alatt tarthassa az Önről az Interneten gyűjtött és felhasznált információkat?
Fontos kiemelni, hogy az Önnel kapcsolatos, általunk felhasznált információk segítenek abban, hogy hasznos és értékes termékeket, szolgáltatásokat és élményeket nyújthassunk az Ön számára. Megvan rá a lehetősége, hogy befolyásolja, milyen módon gyűjtik és használják fel az Önre vonatkozó nem személyes információkat az Interneten.
Emellett eldöntheti azt is, hogy engedélyezi-e a sütik telepítését, vagy sem. Ha úgy dönt, hogy nem, előfordulhat, hogy honlapunk egyes elemei és szolgáltatásai nem működnek majd megfelelően, mivel bizonyos szolgáltatási funkciókat esetleg nem tudunk végrehajtani, vagy nem ismerjük fel Önt és nem tudjuk hozzárendelni Önhöz saját Citi számláját (számláit). Ezen túlmenően, a látogatása során megjelenő ajánlataink esetleg nem lesznek majd annyira relevánsak vagy nem felelnek meg majd annyira az Ön érdeklődési körének.
Amennyiben nem kívánja engedélyezni a sütik telepítését:
 • Módosíthatja böngészője beállításait, hogy mindig jelezze, amikor új süti érkezik, így eldöntheti, hogy engedélyezi-e, vagy sem
 • Beállíthatja a böngészőjét, hogy automatikusan egy sütit se engedélyezzen
 • Törölheti a sütiket
A honlapunkról gyűjtött adatokat arra használjuk, hogy megkönnyítsük a honlap elérését az Ön számára.
Adatvédelmi kérések és kérdések
Ha másolatot szeretne az Önnel kapcsolatban tárolt nem online információkból, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi címen:
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1367 Budapest Pf. 123
Ha a továbbiakban nem kíván direkt marketing anyagokat kapni vagy bármilyen más adatvédelmi kérése vagy kérdése van, kérjük írjon a fenti címre.
Módosítások
Jelen Online adatvédelmi és süti szabályzatot időről időre módosíthatjuk. A szabályzat hatályba lépésének alább rögzített napja jelzi, hogy mikor került sor a szabályzat legutóbbi megváltoztatására vagy jelentős módosítására. A hatálybalépés alábbiakban rögzített napja segítségével ellenőrizheti, hogy került-e sor bármilyen módosításra azóta, hogy legutóbb megtekintette a szabályzatot.
Hatálybalépés napja
Jelen szabályzat utolsó módosításának dátuma 2014. április 10.
* Potenciális ügyfeleket is beleértve
Hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ában meghatározott kötelezettségre, a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe az alábbiak szerinti adatszolgáltatást teszi közzé:
 • A szolgáltató cégneve: Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe)
 • A szolgáltató törvényes képviselőjének székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
 • A szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123, telefonszám: 06 1 374-5000, telefax: 06 1 374 5100, CitiPhone Banking: 06-1-288-8888, internet: www.citibank.hu, Citibank Online Internet Banking.
 • A szolgáltató nyilvántartásba vételi adatai: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-17-000560.
 • A szolgáltató hatósági engedélyezési adatai: Central Bank of Ireland, 2001. május 1.
 • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás ellenértékhez kötését és ellenértékét, valamint az ellenérték teljesítésének módját az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek tartalmazzák.
 • Fogyasztóvédelem: a szolgáltató a Citibank Online internetes banki rendszer erre szolgáló felülete segítségével elektronikus úton is működtet ügyfélszolgáltatot.
Nem kiszervezés keretében, személyes adatkezelést végző adatkezelők.
Alább találhatja a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe azon szerződéses partnereinek nevét, akik úgy működnek közre abban, hogy banki szolgáltatásokat nyújtsunk, hogy ennek során Ügyfeleink személyes adataik kezelésére is sor kerül. A szolgáltatók törvény erejénél fogva és szerződésünk alapján is kötelesek a tudomásukra jutott banktitkot gondosan megőrizni és más harmadik személyeknek nem átadni.
Gere Ügyvédi Iroda
Székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 34. Fsz. 3.
Adatkezelés célja: ügyfeleinkkel szemben fennálló, meg nem fizetett követeléseink jogi érvényesítése
Kezelt személyes adat: Szerződés- és a hozzá tartozó dokumentációk másolata, Hiteltörténet, Felmondólevél, Halotti anyakönyvi kivonat másolata (hagyatéki eljárás esetén), Tartozás összege és összetétele.
Print