1. Főoldal
  2. >
  3. CRS Tájékoztató

CRS Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!
Alábbiakban rövid tájékoztatót nyújtunk a Közös Jelentéstételi Szabályrendszer (Common Reporting Standards – CRS) szabályozásról.
Magyarország aláírta a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás), és az aláírást a 2015. CXC. törvény kihirdette. A 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló 2014/107/EU TANÁCSI IRÁNYELV (2014. december 9.) (a továbbiakban: „Tanácsi irányelv”) értelmében a magyar jog átvette a Megállapodás feltételeit a 2015. évi CXCII. törvény keretében.
Az új rendszer hatálybalépésével számos új kötelezettséget ír elő mind a bankok, mind pedig az ügyfelek részére.
Az aláíró államok között létrejött Megállapodás és a Tanácsi irányelv célja biztosítani, hogy mindegyik érintett állam megfelelő tájékoztatást kapjon az saját adóilletőségű adóalanyairól, és ezek az adóalanyok megfelelően befizessék az adóilletőségük szerinti ország által a külföldön tartott pénzügyi eszközeikre kivetett adót.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által kidolgozott közös jelentéstételi szabályrendszer (CRS) az automatikus információcsere új, globális szabványát jelenti. A helyi jogszabályok keretében szabályozott CRS alapján a CRS-ben résztvevő országokban működő pénzintézeteknek - így a Citibanknak is - az adott ország adóhatósága felé jelentést kell tenniük azokról a számlákról, amelyek közvetlen vagy közvetett tulajdonosa olyan ügyfelük, aki a CRS-ben résztvevő más országokban adóügyi illetőséggel rendelkezik. Az adott ország adóhatósága ezek után az ügyfelekre vonatkozóan szolgáltatott információkat megosztja más résztvevő országokkal.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288/D. § alapján a Citibank az alábbiakról tájékoztatja Önt:
(a) A 2016. január 1. napján vagy azt követően újonnan nyitott számlák esetében a Citibank köteles elvégezni a számlatulajdonos illetőségvizsgálatát. A Citibanknak azon már meglévő számlák esetében is el kell végeznie az adóügyi illetőségvizsgálatot, amelyek egyenlege természetes személy ügyfelek esetén a 2015. december 31-i állapot szerint eléri vagy meghaladja a 1 000 000 amerikai dollárt. Az illetőségvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a számlatulajdonos adóügyi szempontból a Megállapodáshoz csatlakozó államokbeli illetőségűnek minősül-e. Az új számlák esetében az illetőségvizsgálat céljára külön nyomtatvány szolgál, amelyet a számlatulajdonosnak kell kitöltenie.
(b) Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 43/H – 43/I §-ai értelmében a Citibank a tárgyévet követő év június 30. napjáig köteles az állami adóhatóság (NAV) felé adatot szolgáltatni a jelentendő személyként meghatározott, és valamely EU-tagállamban és/vagy a Megállapodást aláíró partnerországok valamelyikében adóilletőséggel rendelkező személyek számára vezetett számlákról. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed többek között a következő adatokra:
a. jelentendő számlatulajdonos neve, címe, születési helye és ideje és adóazonosító száma;
b. az adott számla (számlák) száma és adatai;
c. az adott számla egyenlege;
d. fizetett vagy jóváírt kamat vagy osztalék teljes bruttó összege;
e. meghatározott esetekben a terhelések és a jóváírások bruttó összege
f. Citibank neve és azonosítószáma.
(c) A Citibank által a NAV-nak szolgáltatott adatok az automatikus információcserére vonatkozó egyezmény keretében továbbításra kerülnek az illetékes EU-tagállamoknak és/vagy a Megállapodást aláíró partnerországoknak.
CRS-szel kapcsolatban további információt talál az alábbi honlapon angol nyelven: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/.
Tájékoztatjuk, hogy adóilletősége megváltozása esetén köteles a személyes adataiban beálló változásokról 30 (harminc) munkanapon belül tájékoztatni a Citibankot. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a fenti bejelentési kötelezettség elmulasztásából származó esetleges károkért.
Ha Ön 2016. január 1-e után nyit bankszámlát a Citibanknál, a CRS Nyilatkozatot is ki kell töltenie, hogy megfeleljen a CRS követelményének.
Amennyiben jövedelemadó szempontjából Ön csak és kizárólag Magyarországon adóalany, Önnek csak az „Egyszerűsített CRS Nyilatkozat magánszemélyek részére” című nyilatkozatot kell majd kitöltenie.
Amennyiben jövedelemadó szempontjából Ön nem vagy nem csak Magyarországon adóalany, ebben az esetben a „CRS Nyilatkozat magánszemélyek részére” című nyilatkozatot kell majd kitöltenie.
Kérjük, a kitöltött és aláírt nyilatkozatot a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Lakossági Dokumentációs Osztály 1367. Budapest, Pf. 123. címre visszaküldeni vagy bankfiókunkban leadni szíveskedjék!
Bankfiókjaink és azok nyitvatartásának adatait itt érheti el.
Az alábbi linkre kattintva letöltheti „CRS Kérdések és válaszok” című dokumentumot, ami segítséget nyújthat a CRS szabályozással kapcsolatban.
Amennyiben Önnek további, adótanácsadást nem igénylő kérdése merülne fel, kérjük forduljon bankárához vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-1-288-8888-as telefonszámon.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Print